Breaking News

In vitro propagation of Red lotus (nelumbo nucifera Gaernt) – an aquatic edible plant in Vietnam

Tên bài báo: In vitro propagation of Red lotus (nelumbo nucifera Gaernt) – an aquatic edible plant in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0976-0547 (AGRICULTURAL SCIENCE DIGEST)
Tên tạp chí AGRICULTURAL SCIENCE DIGEST (0253-150X, E-ISSN: 0976-0547)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2021
Tập: 14
Số: Special
Trang: 129-136
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương, Đặng Thanh Long
File đính kèm: Final-attachment-published-D-257
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.arccjournals.com/journal/agricultural-science-digest/D-257

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …