Breaking News

Identification of markers linked with Brown-planthopper(Nilaparvata lugens Stal)

Tên bài báo: Identification of markers linked with Brown-planthopper(Nilaparvata lugens Stal)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2016
Tập: 14
Số: 1A
Trang: 291-297
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Pham Thi Thanh Mai, Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …