Breaking News

Identification of markers linked with Brown-planthopper (Nilaparvata lugens Stal)

Tên bài báo: Identification of markers linked with Brown-planthopper (Nilaparvata lugens Stal)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí The 7th AFOB Regional Symposium. Asian Biotechology: Research and Application (ARS, 2016)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 120
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Pham Thi Thanh Mai (Chính)
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …