Breaking News

Evaluation of Genetic Diversity by DNA Barcoding of Local Lotus Populations from Thua Thien Hue Province

Tên bài báo: Evaluation of Genetic Diversity by DNA Barcoding of Local Lotus Populations from Thua Thien Hue Province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Indian Journal of Agricultural Research (0367-8245, E-ISSN: 0976-058X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 55
Số: 2
Trang: 121-128
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijar2&volume=55&issue=2&article=001

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …