Breaking News

Effects of silver nanoparticles on seed germination, growth and developments ò Dai Thom 8 rice in Thua Thin Húe

BÀI BÁO KHOA HỌC

Tên bài báo: Effects of silver nanoparticles on seed germination, growth and developments ò Dai Thom 8 rice in Thua Thin Húe
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Rencontres de Quy Nhơn III, Biology Conference 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Quang Hoàng Vũ
File đính kèm: 1__Bai_hoi_thao_qui_nhon_2
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Effects of silver nanoparticles on seed germination, growth and developments ò Dai Thom 8 rice in Thua Thin Húe

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …