Breaking News

Effects of sample preperations on the protein expression in two dimensional electrophotoresis gels of Hoya carnosa mitochondria.

Tên bài báo: Effects of sample preperations on the protein expression in two dimensional electrophotoresis gels of Hoya carnosa mitochondria.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang: 614-617
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 2009__Efect_of_preparation_on_2_dimesion
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …