Breaking News

Effects of Protease Inhibitors on the Proteins in two dimension maps of Hoya carnosa mitochondria.

Tên bài báo: Effects of Protease Inhibitors on the Proteins in two dimension maps of Hoya carnosa mitochondria.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Bulletin of the Faculty of Agriculture, Saga University
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2008
Tập: Vol. 93,
Số:
Trang: 67-76.
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose and Sakae Agarie.
File đính kèm: 2008__Effects_of_Protease_Inhibitors_on_the_Proteins_in_Two
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …