Breaking News

Effects of NaCl on the expression of genes for the membrane transport proteins and ATP synthesis of mitochondria in the common ice plant, Mesembryanthemum crystallinum L.

Tên bài báo: Effects of NaCl on the expression of genes for the membrane transport proteins and ATP synthesis of mitochondria in the common ice plant, Mesembryanthemum crystallinum L.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập: 241
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Ayako Konishi , and Sakae Agarie
File đính kèm: 241_208_Hong_4
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.14829/jcsproc.241.0_208

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …