Breaking News

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera).

Tên bài báo: Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera).
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (44)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Các cơ quan tổ chức
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 29
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Nguyen Quang Hoang Vu (Chính)
File đính kèm: 1__Abstract_Book_ICCFB2021_Final
Đề tài liên quan: 0
Liên kết:

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …