Breaking News

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera)

Tên bài báo: Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (1755-1307, E-ISSN: 1755-1315)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản IOP PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng
File đính kèm: 2021__Vu_2021_IOP_Conf__Ser___Earth_Environ__Sci__947_012038
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/947/1/012038

About Mod

Check Also

Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver against Mycoleptodiscus indicus causing Leaf Blight on Lotus in Vietnam

Tên bài báo: Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver …