Breaking News

Differential expression in mitochondrial proteins isolated from ice plants (Mesembryanthemum crystallinum L.).

Tên bài báo: Differential expression in mitochondrial proteins isolated from ice plants (Mesembryanthemum crystallinum L.).
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập: 9
Số: 4A
Trang: 659-664
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Matt Wheatley
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …