Breaking News

Determination of external NAD(P)H dehydrogenases and alternative respiration in mitochondria isolated from pineapple leaves.

Tên bài báo: Determination of external NAD(P)H dehydrogenases and alternative respiration in mitochondria isolated from pineapple leaves.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ sinh học,
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2010
Tập: 8
Số: (3B)
Trang: 1659-166
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Võ Thị Mai Hương
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …