Breaking News

Đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các giống lúa kháng rầy nâu (brown planthopper, BPH) trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Tên bài báo: Đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các giống lúa kháng rầy nâu (brown planthopper, BPH) trên địa bàn Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ sinh học,
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2010
Tập: 8
Số: 3B
Trang: 1311-1318
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Pham Thi Thanh Mai, Doan Thi Tam
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …