Breaking News

Cyanide resistant respiraton and electron transport metabolism in malate oxidation of Kalanchoë daigremontiana mitochondria.

Tên bài báo: Cyanide resistant respiraton and electron transport metabolism in malate oxidation of Kalanchoë daigremontiana mitochondria.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ sinh học,
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2008
Tập:
Số: 6(4B),
Trang: 889-895.
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose.
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …