Breaking News

Comparative study on malate metabolism in purified mitochondria isolated from Kalanchoë pinnata and Ananas comosus in daytime

Tên bài báo: Comparative study on malate metabolism in purified mitochondria isolated from Kalanchoë pinnata and Ananas comosus in daytime
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings of International workshop on Biotechnology in Agriculture
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2006
Tập: 2
Số:
Trang: 146-147
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …