Breaking News

Cloning and optimizing the expression of the DHDPS gene in the Medicago truncatula

Tên bài báo: Cloning and optimizing the expression of the DHDPS gene in the Medicago truncatula
Tạp chí:
ISSN: 0250-5371
Tên tạp chí Legume Research (0250-5371, E-ISSN: 0976-0571)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2019
Tập: LR-482
Số:
Trang: 1-6
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
File đính kèm: 02__QT_2
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://arccjournals.com/journal/legume-research-an-international-journal/LR-482

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …