Breaking News

Characteristics of external and internal NAD(P)H dehydrogenases in Hoya Carnosa mitochondria

Tên bài báo: Characteristics of external and internal NAD(P)H dehydrogenases in Hoya Carnosa mitochondria
Tạp chí:
ISSN: 0145-479X
Tên tạp chí Journal of Bioenergetics and Biomembranes (0145-479X, E-ISSN: 1573-6881)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2012
Tập: . 44
Số: 6
Trang: 655-664.
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …