Breaking News

Bài báo

Chloroplast protein expression on two dimension electronic analysis (2DE) gels from ice plant under normal and drought stressed conditions

Tên bài báo: Chloroplast protein expression on two dimension electronic analysis (2DE) gels from ice plant under normal and drought stressed conditions Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Tạp chí Nước ngoài Năm đăng: 2022 Tập: The 253th Meeting of Số: Trang: Lĩnh vực: SINH HỌC Tác giả: Hoàng Thị …

Read More »

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera)

Tên bài báo: Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera) Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (1755-1307, E-ISSN: 1755-1315) Tạp chí Nước ngoài Cơ quan xuất bản IOP PUBLISHING LTD Loại tạp …

Read More »

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Research Journal of Biotechnology (0973-6263, E-ISSN: 2278-4535) Tạp chí Nước ngoài Cơ quan xuất bản RESEARCH JOURNAL BIOTECHNOLOGY Loại tạp chí Tạp chí Cấp …

Read More »

Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver against Mycoleptodiscus indicus causing Leaf Blight on Lotus in Vietnam

Tên bài báo: Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver against Mycoleptodiscus indicus causing Leaf Blight on Lotus in Vietnam Tạp chí: ISSN: 0976-058X/0367-8245 Tên tạp chí Indian Journal of Agricultural Research (0367-8245, E-ISSN: 0976-058X) Tạp chí Nước ngoài Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL RESEARCH …

Read More »

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera).

Tên bài báo: Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera). Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (44) Tạp chí Trong nước Cơ quan xuất bản Các …

Read More »

ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaernt.) Ở THỪA THIÊN HUẾ , VIỆT NAM

Tên bài báo: ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaernt.) Ở THỪA THIÊN HUẾ , VIỆT NAM Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021 Tạp chí Trong …

Read More »

Research on phylogenetic relationship of lotus populations collected in Thua Thien Hue province, Vietnam based on the chloroplast genome by DNA barcode

Tên bài báo: Research on phylogenetic relationship of lotus populations collected in Thua Thien Hue province, Vietnam based on the chloroplast genome by DNA barcode Tạp chí: ISSN: 0367-8245, E-ISSN: 0976-058X Tên tạp chí Indian Journal of Agricultural Research (0367-8245, E-ISSN: 0976-058X) Tạp chí Nước ngoài Cơ quan xuất bản …

Read More »

HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tên bài báo: HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 …

Read More »

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, BIOACTIVE COMPOUNDS OF DIFFERENT TYPES OF LOTUS TEA IN THUA THIEN HUE PROVINCE OF VIET NAM

Tên bài báo: PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, BIOACTIVE COMPOUNDS OF DIFFERENT TYPES OF LOTUS TEA IN THUA THIEN HUE PROVINCE OF VIET NAM Tạp chí: ISSN: 0972-2025 Tên tạp chí Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025) Tạp chí Nước ngoài Cơ quan xuất bản THE SOCIETY FOR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Loại …

Read More »