Breaking News

Bph14 gene determining brown-planthopper(Nilaparvata lugens Stal) resistance in rice varieties (Oryza sativa L.)

Tên bài báo: Bph14 gene determining brown-planthopper(Nilaparvata lugens Stal) resistance in rice varieties (Oryza sativa L.)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Annals of Biological Research (0976-1233)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Ethics & Malpractice Statement
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2012
Tập: 3
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Phạm Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …