Breaking News

Bien dong một số thanh phan sinh ly hóa sinh hoacủa cây nha đam Aloe vera theo thời gian sinh trưởng

Tên bài báo: Bien dong một số thanh phan sinh ly hóa sinh hoacủa cây nha đam Aloe vera theo thời gian sinh trưởng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 2007__Bien_dong_thanh_phan_sinh_ly_sinh_hoa_trong_nha_dam
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …