Breaking News

Biến động một số thành phần sinh lý- hoá sinh của cây nha đam (Aloe vera) theo thời gian sinh trưởng.

Tên bài báo: Biến động một số thành phần sinh lý- hoá sinh của cây nha đam (Aloe vera) theo thời gian sinh trưởng.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo Khoa học, Hội nghị Toàn quốc. NXB KH&KT;.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số:
Trang: 737-735
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …