Breaking News

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XỬ LÝ THIẾU NƯỚC LÊN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GEN MtDHDPS1 MÃ HÓA DIHYDRODIPICOLINATE SYNTHASE TRONG CÂY MEDICAGO TRUNCATULAR

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XỬ LÝ THIẾU NƯỚC LÊN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GEN MtDHDPS1 MÃ HÓA DIHYDRODIPICOLINATE SYNTHASE TRONG CÂY MEDICAGO TRUNCATULAR
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 1E
Trang: 5-10
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Đinh Tiến Hoàng, Ngô Thi Minh Thu, Nguyễn Việt Hà, Phạm Thi HồngTrang
File đính kèm:
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5434

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …