Breaking News

Ảnh hưởng của việc xử lý stress thiếu nước lên hình thái lá và sự biểu hiện của gen mã hóa dihydrodipicolinate synthase (DHDPS) ở cây Mesembryanthemum crystallinum”

Tên bài báo: Ảnh hưởng của việc xử lý stress thiếu nước lên hình thái lá và sự biểu hiện của gen mã hóa dihydrodipicolinate synthase (DHDPS) ở cây Mesembryanthemum crystallinum”
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phạm Thị Hồng Trang,
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …