Breaking News

Ảnh hưởng của việc xử lý percoll trong quá trình tách chiết ty thể từ lá kalanchoë pinnata lên khả năng oxy hoá cơ chất succinate

Tên bài báo: Ảnh hưởng của việc xử lý percoll trong quá trình tách chiết ty thể từ lá kalanchoë pinnata lên khả năng oxy hoá cơ chất succinate
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2006
Tập:
Số: 33
Trang: 71-79
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …