Breaking News

Ảnh hưởng của oligoalginate đến sự hình thành nốt sần, đặc tính ra hoa và năng suất của cây lạc (Arachis hypogea).

Tên bài báo: Ảnh hưởng của oligoalginate đến sự hình thành nốt sần, đặc tính ra hoa và năng suất của cây lạc (Arachis hypogea).
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc. Công nghệ sinh học phục vụ nông-lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y –dược và Bảo vệ môi trường. NXB Đại học Thái Nguyên.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang: 182-185
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 2009__Anh_huong_den_not_san_cua_lac
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …