Breaking News

ẢNH HƯỞNG CỦA MANNITOL LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY NHA ĐAM (ALOE VERA L.) NUÔI CẤY IN VITRO

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MANNITOL LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY NHA ĐAM (ALOE VERA L.) NUÔI CẤY IN VITRO
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
File đính kèm: 2014__ANH_HUONG_CUA_MANNITOL_LEN_KHA_NANG_SINH_TRUONG
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …