Breaking News

Ảnh hưởng của mannitol đến hàm lượng pyruvate, oxaloacetate, enzymes và phổ protein trong cây nha đam (Aloe vera l.) nuôi cấy in vitro

Tên bài báo: Ảnh hưởng của mannitol đến hàm lượng pyruvate, oxaloacetate, enzymes và phổ protein trong cây nha đam (Aloe vera l.) nuôi cấy in vitro
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2015
Tập: 100
Số: 1
Trang: 59-69
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Huỳnh Thị Hồng Trang
File đính kèm: 2012__ANH_HUONG_CUA_MANNITOL_DEN_SU_CHUYEN_HOA_ACID_MALIC_TRONG_CAY_NHA_

DAM_(ALOE_VERA_L_)_NUOI_CAY_IN_VITRO___Hue_University_Journal_of_Science_(HU_JOS)

Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …