Breaking News

An effective reverse transcription quantitative pcr analysis of dhdps1/4 isogene expression in leaf and root of Medicago truncatula under NaCl and mannitol stress

Tên bài báo: An effective reverse transcription quantitative pcr analysis of dhdps1/4 isogene expression in leaf and root of Medicago truncatula under NaCl and mannitol stress
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: hoi_thao_Qui_Nhon_Bai_1
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …