Breaking News

A method for simultaneous isolation of chloroplast and mitochondria from Ice plants. 2019.

Tên bài báo: A method for simultaneous isolation of chloroplast and mitochondria from Ice plants. 2019.
Tạp chí:
ISSN: 0972-2025
Tên tạp chí Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản THE SOCIETY FOR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 47-54
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Trương Thị Bích Phượng, MATTHEW D. WHEATLEY, JOHN C. CUSHMAN
File đính kèm: 03__QT_3_A_METHOD_FOR_SIMULTANEOUS
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4458

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …